The Tavern

THE TAVERN (R2-24 Hung Gia 3, Bui Bang Doan St, Phu My Hung)